BULETINE INFORMATIVE

BULETIN  INFORMATIV 

cu datele şi informaţiile comunicate din oficiu, conform prevederilor art. 5

din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public  

 

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea  instituţiei publice:       
 • O.G. nr.88/2001, privind înfiinţarea organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, modificată şi aprobată cu Legea nr.3 63/2002 şi ulterior prin O.U.G. nr. 25/2004, aprobată prin Legea nr.329/2004;
 • O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr.15/2005;
 • H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările ulterioare;
 • Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă cu modificările ulterioare;
 • Ordinul M.A.I. nr. 360/2004 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
 • Ordinul M.A.I. nr. 370/2004 pentru aprobarea structurii - cadru a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea inspectoratelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru situaţii de urgenţă

 B1) Structura organizatorică

 • Centrul Operaţional
 • Inspecţia de Prevenire
 • Serviciul Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor
 • Management Stări Excepţionale
 • Structura de Securitate
 • Serviciul de Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei
 • Serviciul Logistic
 • Achiziţii Publice
 • Financiar
 • Serviciul Resurse Umane
               - Încadrare-gestiune personal
               - Formare profesională
               - Prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor
 • Control
 • Juridic
 • Secretariat, Documente Clasificate şi Arhivă
 • Informare şi Relaţii Publice
 • Psihologie
 • Structuri de intervenţie
            - Detaşamentul de Pompieri Dr. Tr. Severin
            - Detaşamentul de Pompieri Orşova : 
 •                     - Garda nr. 1 de Intervenţie Orşova
 •                     - Garda nr. 2 de Intervenţie Baia de Aramă
 •                     - Punctul de lucru Dubova
 •   - Staţia de Pompieri Vj. Mare
 •   - Staţia de Pompieri Strehaia

 

 • B2) Atribuţii

Inspectoratul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;
 2. elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;
 3. desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;
 4. participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă şi avizează dispoziţiile în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de autorităţile publice locale şi cele deconcentrate/descentralizate;
 5. emite avize şi autorizaţii, în condiţiile legii;
 6. monitorizează şi evaluează tipurile de risc;
 7. participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum şi a populaţiei;
 8. organizează pregătirea personalului propriu;
 9. execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.R.B.C. şi decontaminare, filtrare şi transport de apă, iluminat, asanare de muniţie neexplodată, protecţie a bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă;
 10. controlează şi îndrumă structurile subordonate, serviciile publice şi private de urgenţă;
 11. participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;
 12. stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează/coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;
 13. avizează planurile de răspuns ale serviciilor de urgenţă voluntare şi private;
 14. planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;
 15. organizează banca de date privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă şi valorifică rezultatele;
 16. participă cu grupări operative/solicită sprijinul grupărilor operative stabilite şi aprobate pentru/la intervenţii în zona/în afara zonei de competenţă;
 17. participă la acţiuni de pregătire şi intervenţie în afara teritoriului naţional, în baza acordurilor la care statul român este parte;
 18. participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;
 19. stabileşte, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;
 20. controlează respectarea criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii, în organizarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private, precum şi activitatea acestora;
 21. constată şi sancţionează, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;
 22. desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific;
 23. organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare şi private, precum şi acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli;
 24. asigură informarea organelor competente şi raportarea acţiunilor desfăşurate, conform reglementărilor specifice;
 25. încheie, după terminarea operaţiunilor de intervenţie, documentele stabilite potrivit regulamentului;
 26. îndeplineşte alte sarcini stabilite prin lege.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, inspectoratul colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu celelalte structuri deconcentrate ale Ministerului Afacerilor Interne, unităţi ale armatei, serviciile voluntare şi private, serviciile descentralizate, filialele locale ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, mass-media, precum şi cu alte asociaţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale care activează în domeniul specific. 

B3) Programul de funcţionare

               Sediul inspectoratului: luni-vineri 08.00-16.00

               Structurile de intervenţie: asigură permanenţa pe ture de serviciu

               Programul de relaţii cu publicul în domeniul avizării-autorizării:

               LUNI, MIERCURI, VINERI -  între orele 09.00 – 12.00

B4) Programul de audienţe

         Inspector şef: marţi 12.00-14.00

         Prim - adjunct al inspectorului şef: miercuri 12.00-14.00

         Adjunct al inspectorului şef: joi 12.00-14.00

C) Conducerea  instituţiei publice

 Inspector şef: Colonel DRAGOMIR Florentin

 Prim adjunct al inspectorului şef: Lt. col. GOGÎLTAN Marius

Adjunct al inspectorului şef: Lt. col. CIOROIANU Cătălin

 

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice: Plt. maj. TÎRCĂ Raluca

 

D) Coordonatele de contact ale instituţiei publice

Denumirea: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi

           - Sediul nr. 1 - Str. Portului, nr. 2, Dr. Tr. Severin
 • - Sediul nr. 2 - Str. I.C. Brătianu, nr. 2, Dr. Tr. Severin
          Telefon: 0252311212;
          Fax:       0252311213
          E-mail:   informarepublica@isumehedinti.ro
          Web:      www.isumehedinti.ro   

E) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă « Drobeta » este ordonator terţiar de credite, în subordinea ordonatorului secundar de credite  (reprezentat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă).

 Surse de finanţare sunt alocate de la bugetul de stat.

F) Programele şi strategiile proprii

 • prevenirea, monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă;
 • colaborarea cu alte instituţii privind respectarea legislaţiei specifice managementului situaţiilor de urgenţă;
 • accesarea fondurilor europene nerambursabile pentru finanţarea dotării cu autospeciale, mijloace şi echipamente tehnice necesare intervenţiei;
 • organizarea de campanii media privind pregătirea populaţiei în scopul prevenirii unor situaţii de urgenţă şi adoptării unui comportament adecvat pe timpul manifestării acestora;
 • parteneriate cu societatea civilă, asociaţii non-profit, ONG-uri, mass- media etc.

 G) Lista cuprinzând documentele de interes public:

 • Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea I.S.U. Mehedinţi;
 • Structura organizatorică(organigrama), atribuţiile structurilor din cadrul I.S.U. Mehedinţi şi programul de funcţionare;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea I.S.U. Mehedinţi, precum şi ale responsabililor cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • Programul de audienţe al conducerii I.S.U. Mehedinţi;
 • Programele şi strategiile proprii;
 • Evaluarea anuală a activităţilor desfăşurate de I.S.U. Mehedinţi;
 • Sursele financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli al I.S.U. Mehedinţi şi bilanţul contabil;
 • Veniturile salariale ale personalului I.S.U. Mehedinţi;
 • Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, broşuri, pliante, afişe, ghiduri, privind activităţile instituţiei;
 • Materiale prezentate în cadrul conferinţelor de presă;
 • Materiale privind desfăşurarea unor campanii de informare publică / informare preventivă;
 • Precizări sau puncte de vedere în legătură cu unele subiecte supuse atenţiei mass-media;
 • Informaţii privind activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru instituţiile de învăţământ;
 • Datele şi documente necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
 • Ghidul de aplicare a Codului de etică şi deontologie al personalului din I.G.S.U.;
 • Declaraţii de avere şi declaraţii de interese;
 • Protocoale de cooperare încheiate cu autorităţi şi instituţii publice, precum şi cu organizaţii neguvernamentale;
 • Legislaţie pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă;
 • Informaţii şi măsuri preventive privind acţiunile pe care populaţia trebuie să le adopte în cazul producerii unui accident major;
 • Informări referitoare la gestionarea unor situaţii de urgenţă;
 • Lista persoanelor fizice şi juridice autorizate pentru desfăşurarea activităţilor de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu;
 • Raportul anual de evaluare privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Răspunsuri la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

H) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:

 • Ordine/dispoziţii de personal din competenţa inspectorului şef al I.S.U. Mehedinţi;
 • Statul de organizare a I.S.U. Mehedinţi;
 • Planuri de măsuri, ordine şi situaţii referitoare la organizarea şi executarea unor misiuni, aplicaţii, exerciţii de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgentă;
 • Note de constatare întocmite în urma efectuării unor acţiuni de control;
 • Documente în legătură cu dosare penale şi civile, asupra cărora se desfăşoară activităţi în vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale I.S.U. Mehedinţi;
 • Informări privind situaţia înzestrării şi starea de operativitate a mijloacelor tehnice şi materialelor de resort destinate îndeplinirii atribuţiilor funcţionale;
 • Documentaţie privind ofertele de produse / lucrări / servicii;
 • Contracte de achiziţii;
 • Situaţii centralizatoare cu nevoi de reparaţii a tehnicii din dotare;
 • Planul cu necesarul de materiale pentru activităţile de reparaţii şi întreţinere;
 • Listele de înzestrare, investiţii, lucrări şi servicii;
 • Documente legate de activitatea de distribuire/redistribuire mijloace şi materiale specifice;
 • Documente privind evidenţa şi starea tehnică a mijloacelor din dotare;
 • Rapoarte şi dări de seamă privind activităţile de securitate şi sănătate în muncă;
 • Rapoarte şi dări de seamă privind activităţile de protecţia mediului în I.S.U. Mehedinţi;
 • Dosarelor de cercetare a evenimentelor de muncă în structurile I.S.U. Mehedinţi;
 • Instrucţiuni şi proceduri specifice activităţii de inspecţie a muncii pe linia relaţiilor de muncă;
 • Ştate de plată, ordine de plată, fişe fiscale, deconturi, registre contabile;
 • Documentele justificative aferente plăţilor prin casierie;
 • Dosarele personale şi date cu privire la personalul I.S.U. Mehedinţi;
 • Metodologia de emitere a documentelor de legitimare şi de acces în sediul I.S.U. Mehedinţi;
 • Ştate de personal şi de funcţii;
 • Fişe de post, fişe de evaluare şi rapoarte de evaluare a cadrelor I.S.U. Mehedinţi;
 • Documente privind pregătirea şi perfecţionarea personalului I.S.U. Mehedinţi;
 • Registre şi rapoarte de evaluare specifice activităţii de psihologie;
 • Documente privind asistenţa medicală de urgenţă şi prim ajutor;
 • Răspunsuri la petiţii si sesizări;
 • Documente statistice şi indicatori de evaluare a activităţii de prevenire;
 • Rapoarte privind acţiunile de prevenire desfăşurate de I.S.U. Mehedinţi;
 • Documente privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire;
 • Norme de consum carburanţi pentru autospeciale;
 • Planuri de organizare şi desfăşurare a inspecţiilor şi controalelor, precum şi materialele rezultate în urma desfăşurării acestor activităţi;
 • Plan de înştiinţare, prealarmare şi alarmare al I.S.U. Mehedinţi;
 • Planurile judeţene de evacuare a populaţiei şi bunurilor materiale în situaţii de urgenţă;
 • Adrese, informări şi sinteze privind activitatea componentelor CJSU;
 • informări şi sinteze prezentate în cadrul şedinţelor ordinare/ extraordinare ale CJSU;
 • Adrese şi solicitări transmise componentelor CJSU
 • Planul roşu de intervenţie la nivel judeţean
 • Planificarea cadrelor militare, precum şi a persoanelor din alte structuri la cursurile de specialitate în domeniul primului ajutor calificat şi descarcerării;
 • Centralizator forţe şi mijloace specifice SMURD;
 • Situaţii privind capacitatea de răspuns a echipajelor din structura SMURD;
 • Analiza statistică privind activităţile de prevenire şi intervenţiile în situaţii de urgenţă;
 • Situaţia dinamicii statistice a activităţii de prevenire şi evenimentele ce au constituit situaţii de urgenţă, precum şi intervenţiile serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă;
 • Planul de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivel judeţean;
 • Documente privind reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale unităţii;
 • Corespondenţă cu privire la avizarea pentru legalitate a actelor juridice care angajează răspunderea juridică a unităţii;
 • Documente justificative, declaraţii privind calculul, reţinerea şi virarea obligaţiilor angajatorului şi ale angajaţilor la bugetele prevăzute şi faţă de terţi;
 • Documente de evidenţă contabilă, corespunzător formei de înregistrare contabilă utilizată, fişe de cont, jurnale, balanţe de verificare;
 • Documente privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • Documente referitoare la deschiderea de credite, modificările şi virările de credite bugetare şi evidenţa creditelor bugetare aprobate;
 • Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
 • Documente justificative privind evidenţa şi calculul drepturilor de transport, delegare, detaşare şi mutare cuvenite cadrelor;
 • Documente justificative privind evidenţa şi calculul costurilor privind deplasările în ţară şi străinătate;
 • Strategia de comunicare şi relaţii publice;
 • Planuri de comunicare;
 • Rapoarte de monitorizare a presei centrale şi locale;
 • Analize lunare şi anuale cu privire la reflectarea în mass-media a activităţilor I.S.U. Mehedinţi;
 • Răspunsuri la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Formularea proiectelor de răspuns pe marginea articolelor apărute în mass-media.

I) Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate : 

  În conformitate cu prevederile art. 21 alin.(2) şi ale art. 22 alin.(1) din Legea544/2001,  persoana care se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate ( i s-a refuzat, în scris, răspunsul la informaţia solicitată; nu a primit nici un răspuns; i s-a răspuns parţial sau incomplet), prevăzute în prezenta lege, poate proceda astfel:

 • depune în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a răspunsului negativ, o reclamaţie administrativă adresată inspectorului-şef;
 • face o plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice; depunerea acestei plângeri nu este condiţionată de depunerea reclamaţiei administrative.                                                                          
Filename
50-27.12.18_Buletin_informativ_ISU_MH
49-18.12.18_Buletin_informativ_ISU_MH
48-17.12.18_Buletin_informativ_ISU_MH
47-16.12.18_Buletin_informativ_ISU_MH
46-11.12.18_Buletin_informativ_ISU_MH
45-10.12.18_Buletin_informativ_ISU_MH
44-03.12.18_Buletin_informativ_ISU_MH
43-19.11.18_Buletin_informativ_ISU_MH
42-15.11.18_Buletin_informativ_ISU_MH
41-01.11.18_Buletin_informativ_ISU_MH
40-30.10.18_Buletin_informativ_ISU_MH
39-29.10.18_Buletin_informativ_ISU_MH
38-23.10.18_Buletin_informativ_ISU_MH
37-22.10.18_Buletin_informativ_ISU_MH
36-19.10.18_Buletin_informativ_ISU_MH
35-18.10.18_Buletin_informativ_ISU_MH
34-17.10.18_Buletin_informativ_ISU_MH
33-16.10.18_Buletin_informativ_ISU_MH
32-15.10.18_Buletin_informativ_ISU_MH
31-12.10.18_Buletin_informativ_ISU_MH
30-08.10.18_Buletin_informativ_ISU_MH
29-24.09.18_Buletin_informativ_ISU_MH
28-10.09.18_Buletin_informativ_ISU_MH
27-31.08.18_Buletin_informativ_ISU_MH
26-27.08.18_Buletin_informativ_ISU_MH
25-13.08.18_Buletin_informativ_ISU_MH
24-10.08.18_Buletin_informativ_ISU_MH
23-09.07.18_Buletin_informativ_ISU_MH
22-02.07.18_Buletin_informativ_ISU_MH
21-08.06.18_Buletin_informativ_ISU_MH
20-23.05.18_Buletin_informativ_ISU_MH
19-16.05.18_Buletin_informativ_ISU_MH
18-09.05.18_Buletin_informativ_ISU_MH
17-24.04.18_Buletin_informativ_ISU_MH
16-23.04.18_Buletin_informativ_ISU_MH
15-17.04.18_Buletin_informativ_ISU_MH
14-03.04.18_Buletin_informativ_ISU_MH
13-02.04.18_Buletin_informativ_ISU_MH
12-05.03.18_Buletin_informativ_ISU_MH
11-27.02.18_Buletin_informativ_ISU_MH
10-15.02.18_Buletin_informativ_ISU_MH
09-14.02.18_Buletin_informativ_ISU_MH
08-05.02.18_Buletin_informativ_ISU_MH
07-02.02.18_Buletin_informativ_ISU_MH
06-01.02.18_Buletin_informativ_ISU_MH
05-17.01.18_Buletin_informativ_ISU_MH
04-15.01.18_Buletin_informativ_ISU_MH
03-05.01.18_Buletin_informativ_ISU_MH
02-04.01.18_Buletin_informativ_ISU_MH
01-03.01.18_Buletin_informativ_ISU_MH
© 2019, I.S.U. MEHEDINTI
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi
SIGLAISUMH10NOU2.png
Contact Info
(0252) 313.362       informarepublica@isumehedinti.ro
Strada Portului Nr.2
Drobeta Turnu Severin
Jud. Mehedinți

Aplicatia DSU

dsu-app-store-logo-isudb.png
dsu-google-play-logo-isudb.png