Lista cu documentele produse/gestionate de instituție

 • Ordine/dispoziţii de personal din competenţa inspectorului şef al I.S.U. Mehedinţi;
 • Statul de organizare a I.S.U. Mehedinţi;
 • Planuri de măsuri, ordine şi situaţii referitoare la organizarea şi executarea unor misiuni, aplicaţii, exerciţii de protecţie şi intervenţie în situaţii de urgentă;
 • Note de constatare întocmite în urma efectuării unor acţiuni de control;
 • Documente în legătură cu dosare penale şi civile, asupra cărora se desfăşoară activităţi în vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale I.S.U. Mehedinţi;
 • Informări privind situaţia înzestrării şi starea de operativitate a mijloacelor tehnice şi materialelor de resort destinate îndeplinirii atribuţiilor funcţionale;
 • Documentaţie privind ofertele de produse / lucrări / servicii;
 • Contracte de achiziţii;
 • Situaţii centralizatoare cu nevoi de reparaţii a tehnicii din dotare;
 • Planul cu necesarul de materiale pentru activităţile de reparaţii şi întreţinere;
 • Listele de înzestrare, investiţii, lucrări şi servicii;
 • Documente legate de activitatea de distribuire/redistribuire mijloace şi materiale specifice;
 • Documente privind evidenţa şi starea tehnică a mijloacelor din dotare;
 • Rapoarte şi dări de seamă privind activităţile de securitate şi sănătate în muncă;
 • Rapoarte şi dări de seamă privind activităţile de protecţia mediului în I.S.U. Mehedinţi;
 • Dosarelor de cercetare a evenimentelor de muncă în structurile I.S.U. Mehedinţi;
 • Instrucţiuni şi proceduri specifice activităţii de inspecţie a muncii pe linia relaţiilor de muncă;
 • Ştate de plată, ordine de plată, fişe fiscale, deconturi, registre contabile;
 • Documentele justificative aferente plăţilor prin casierie;
 • Dosarele personale şi date cu privire la personalul I.S.U. Mehedinţi;
 • Metodologia de emitere a documentelor de legitimare şi de acces în sediul I.S.U. Mehedinţi;
 • Ştate de personal şi de funcţii;
 • Fişe de post, fişe de evaluare şi rapoarte de evaluare a cadrelor I.S.U. Mehedinţi;
 • Documente privind pregătirea şi perfecţionarea personalului I.S.U. Mehedinţi;
 • Registre şi rapoarte de evaluare specifice activităţii de psihologie;
 • Documente privind asistenţa medicală de urgenţă şi prim ajutor;
 • Răspunsuri la petiţii si sesizări;
 • Documente statistice şi indicatori de evaluare a activităţii de prevenire;
 • Rapoarte privind acţiunile de prevenire desfăşurate de I.S.U. Mehedinţi;
 • Documente privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire;
 • Norme de consum carburanţi pentru autospeciale;
 • Planuri de organizare şi desfăşurare a inspecţiilor şi controalelor, precum şi materialele rezultate în urma desfăşurării acestor activităţi;
 • Plan de înştiinţare, prealarmare şi alarmare al I.S.U. Mehedinţi;
 • Planurile judeţene de evacuare a populaţiei şi bunurilor materiale în situaţii de urgenţă;
 • Adrese, informări şi sinteze privind activitatea componentelor CJSU;
 • informări şi sinteze prezentate în cadrul şedinţelor ordinare/ extraordinare ale CJSU;
 • Adrese şi solicitări transmise componentelor CJSU
 • Planul roşu de intervenţie la nivel judeţean
 • Planificarea cadrelor militare, precum şi a persoanelor din alte structuri la cursurile de specialitate în domeniul primului ajutor calificat şi descarcerării;
 • Centralizator forţe şi mijloace specifice SMURD;
 • Situaţii privind capacitatea de răspuns a echipajelor din structura SMURD;
 • Analiza statistică privind activităţile de prevenire şi intervenţiile în situaţii de urgenţă;
 • Situaţia dinamicii statistice a activităţii de prevenire şi evenimentele ce au constituit situaţii de urgenţă, precum şi intervenţiile serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă;
 • Planul de Analiză şi Acoperire a Riscului la nivel judeţean;
 • Documente privind reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale unităţii;
 • Corespondenţă cu privire la avizarea pentru legalitate a actelor juridice care angajează răspunderea juridică a unităţii;
 • Documente justificative, declaraţii privind calculul, reţinerea şi virarea obligaţiilor angajatorului şi ale angajaţilor la bugetele prevăzute şi faţă de terţi;
 • Documente de evidenţă contabilă, corespunzător formei de înregistrare contabilă utilizată, fişe de cont, jurnale, balanţe de verificare;
 • Documente privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • Documente referitoare la deschiderea de credite, modificările şi virările de credite bugetare şi evidenţa creditelor bugetare aprobate;
 • Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
 • Documente justificative privind evidenţa şi calculul drepturilor de transport, delegare, detaşare şi mutare cuvenite cadrelor;
 • Documente justificative privind evidenţa şi calculul costurilor privind deplasările în ţară şi străinătate;
 • Strategia de comunicare şi relaţii publice;
 • Planuri de comunicare;
 • Rapoarte de monitorizare a presei centrale şi locale;
 • Analize lunare şi anuale cu privire la reflectarea în mass-media a activităţilor I.S.U. Mehedinţi;
 • Răspunsuri la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Formularea proiectelor de răspuns pe marginea articolelor apărute în mass-media.
© 2019, I.S.U. MEHEDINTI
 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi
SIGLAISUMH10NOU2.png
Contact Info
(0252) 313.362       informarepublica@isumehedinti.ro
Strada Portului Nr.2
Drobeta Turnu Severin
Jud. Mehedinți

Aplicatia DSU

dsu-app-store-logo-isudb.png
dsu-google-play-logo-isudb.png